pro passivhausfenster

Suchbox und Filter

Ergebnisliste

40 results:
domáci  
pro Passivhausfenster Filozofia ?Kooperácia pro Passivhausfenster bola za?atá - PHC Franz Freundorferom (DE), firmou Lorber (AT) a firmou Menuiserie André (FR). Dala si za cie?, spolo?ne vyvínú? energeticky efektívne okno pre pasívne domy v triede phA. Pro Passivhausfenster vytvorila sie? spolupracujúcich firiem vyrábajúcich tieto vysoko kvalitné okná lokálne v jednotlivých krajinách Európy. Lokálny výrobca zabezpe?í efektívnu dodávku okien priamo pre Váš pasívny dom. Tento systém spolupráce je založený na vzájomnej dôvere, aktívnej spolupráci a zdielaní skúsenosti a nápadov všetkých zú?astnených firiem. To zabezpe?í neustále napredovanie a znižovanie nákladov na tieto okná. Náklady na vývoj sa spoluprácou znižujú na minimum a preto sa v oknách dajú použi? nové riešenia, ktoré by si samostatná firma nemohla dovoli?. Licen?né poplatky sú použité na ?alší vývoj a spolo?nú marketingovú stratégiu. Licencovaní partneri musia by? schopní aktívne sa zapája? do projektu a musia umožni? kontrolu výrobných procesov priamo vo výrobe. Musia by? aktívny pri presadzovaní pasívneho štandardu. To znamená, že nadobúdate? licencie musí ma? znalosti z výstaby pasívnych stavieb a musí ovláda? prácu v PHPP. V sú?asnej dobe máme štyri inovatívne okenné systémy s certifikáciou v triede "phA": okenný systém smartwin pevné zasklenie smartwin fix prvý certifikovaný posuvný systém v PHI smartwin sliding okenny systém pre historické budovy smartwin historic Náš ?alší cie? je vyvinú? a za?a? vyrába? prvé okno v triede "phA+". Pilotný projekt je plánovaný na rok 2014, ?o je už sú?asná realita. Nové vchodové dvere smartwin entrance sa objavia už v roku 2014. Tieto dvere nastavia nový štandard pre energeticky úsporné vchodové dvere.  
produkt  
Líder v oblasti okenných výplní pre pasívne domy. S oknami smartwin, smartwin sliding a smartwin historic Vám poskytujeme najširší sortiment vysoko-inovatívnych produktov pre Vaše stavby. Za vynaložené prostriedky dostanete od nás viac ako u iných výrobcov a kvalitný pasívny dom tak môžete postavi? ?ahšie.  
smartwin Katalog Slowakisch  
(Kopie 2) body{ background:#ccc; } #magazine{ margin-top:20px; width:960px; height:960px; } #magazine .turn-page{ background-color:#ccc; background-size:100% 100%; } .right2 {display: none;} .right {display: none;} .flags {margin-right: 0px;} .top_wrapper {background: url("/fileadmin/templates/img/top_bg_red.gif") repeat-x !important;} Den Katalog hier runterladen $(window).ready(function() { $('#magazine').turn({ display: 'single', acceleration: true, gradients: !$.isTouch, elevation:50, when: { turned: function(e, page) { /*console.log('Current view: ', $(this).turn('view'));*/ } } }); }); $(window).bind('keydown', function(e){ if (e.keyCode==37) $('#magazine').turn('previous'); else if (e.keyCode==39) $('#magazine').turn('next'); });  
smartwin arctic  
  S kompletne novým prístupom k novým možnostiam v úrovni energetickej efektívnosti okien sa podarilo Franzovi Freundorferovi spolu so Seppom Lorberom prvýkrát posunú? okno do triedy “phA+”.  Táto trieda pôvodne vôbec nepo?ítala s tým, že sa do nej dostanú aj okná. Bola to trieda pre sklenené fasády, do ktorej sa podarilo v?aka umu a úsiliu horemenovaných dosta? aj okná. Poh?adová šírka iba neuverite?ných 58mm a certifikácia PHI pre chladné podnebie! V tre?om štvr?roku roku 2014 sa zrod novej generácie stane realitou v?aka pilotnému projektu v Rakúsku. Od polovice roku 2015 o?akávame, že výroba za?ne aj u našich licen?ných partnerov. Certifikát PHI smartwin arctic  
smartwin entrance  
Pri podrobnom skúmaní tepelných tokov certifikovaných dverí pre pasívne domy sme rýchlo zistili, že je ve?mi potrebné vylepši? prahovú oblas? týchto dverí. Je tam ve?ký priestor pre zlepšenie. Takto boli vyvinuté dvere druhej generácie a certifikované v Passivhaus inštitúte v kooperácii s THS Systém GmbH. Prvykrát bola na vnútornom povrchu prahu dosiahnutá povrchová teplota vyššia ako 12,6°C, ?ím je vylú?ená kondenzácia v tomto kritickom mieste. Nové vchodové dvere zachovávajú elegantný vzh?ad krídla v úrovni rámu po vzore okien smartwin. Dvere smartwin entrance budú dostupné od Júna 2014. Certifikát PHI smartwin entrance Certifikát PHI smartwin entrance zasklený  
smartwin historic  
V rámci projektu “3encult” výrobca okien smartwin Menuiserie Andre vyvinul nový okenný systém pre historické budovy. Z exteriéru je jednoduché zasklenie vo ve?mi tenkom ráme, ktoré je z interiérovej strany doplnené izola?ným trojsklom. Dosiahnutá certifikácia v PHI v triede “phA” umož?uje rekonštruova? historické budovy do pasívneho štandardu pri zachovaní historického vzh?adu okien. Tento okenný systém bol prezentovaný Franzom Freundorferom v.r. 2012 na 16. medzinárodnej konferencii o pasívných domoch v Hannoveri. Od mája 2013 sa stal našim partnerom pre smartwin historic renomovaný výrobca historických okien Kranz v Hornom Rakúsku. Certifikát PHI smartwin historic  
smartwin sliding  
smartwin sliding Vo Vašom dome si už nemusíte odopiera? komfort, ktorý poskytujú zdvižno-posuvné dvere. Máme pre Vás riešenie, ktoré sa volá  smartwin - sliding. Sú to prvé posuvné dvere certifikované PHI. Nielenže vynikajúco tesnia, ale svojimi parametrami sa hne? zaradili do najlepšej kategórie phA. Doprajte si prepojenie Vášho interiéru s exteriérom, pomocou dverí smartwin - sliding. Zertifikat Datenblatt smartwin sliding  
smartwin compact  
Smartwin compact Smartwin compact z proPassivhausfenster ur?uje cestu kadia? sa budú ubera? energeticky úsporné okná,a to pri zachovaní nízkych nákladov na ich obstaranie. Preto nie je prekvapením, že práve toto okno sa stalo ví?azom sú?aže PHI 2014 o najekonomickejšie okno po?as svojho životného cyklu v kategórii drevo-hliníkových okien. Vizuálne je smartwin compact identické ako staršie okno smartwin. Sepp Lorber z Rakúska za?ína s výrobou v roku 2014. Ostatní partneri sa pridajú v roku 2015. Tieto okná budú vyrábané lokálne ako predchádzajúce okná smartwin.  Certifikát PHI smartwin compact  
smartwin  
Smartwin Opustili sme nieko?ko desa?ro?í pretrvávajúcu konštrukciu okien a vydali sme sa novou cestou. Cestou štíhleho a elegantného dizajnu, spojeného so špi?kovými tepelno-technickými parametrami. Smartwin je najmodernejšie drevo-hliníkové okno s malými stratami a vysokými solárnymi ziskami. Úplne nová konštrukcia okna umož?uje dosiahnu? parametre s ktorými budete môc? ?ahšie dosiahnu? pasívny štandart Vášho domu a zárove? Vám umožní ma? okná s doteraz nevídanou eleganciou. Je jedno ?i sa jedná o pevné zasklenie, otváravé okno, alebo posuvné dvere stále je na obvode rovnako úzky rám - iba 86mm. Okenné krídlo so skrytými závesmi lícuje s rámom a aj udržovanie okna v ?istote sa stáva hra?kou. Vaše okno môže ma? odolné hliníkové krytie zvonku a príjemný dreveným povrch zvnútra. Okná SmartWin sú certifikované v Passivhaus Institut v Darmstadte, kde získali ako prvé zaradenie do triedy phA. Nechajte sa o?ari? jednoduchými líniami okien Smartwin a využite ich skvelé vlastnosti. Certifikát PHI smartwin Certifikát PHI smartwin Fix   
produkt  
Líder v oblasti okenných výplní pre pasívne domy. S oknami smartwin, smartwin sliding a smartwin historic Vám poskytujeme najširší sortiment vysoko-inovatívnych produktov pre Vaše stavby. Za vynaložené prostriedky dostanete od nás viac ako u iných výrobcov a kvalitný pasívny dom tak môžete postavi? ?ahšie.  
###SPINNER###

test

test

žiadne správy.